Cíle a záměr projektu 

Osvojení a aplikace technik práce s třídním kolektivem; 

Zakomponování prevence vztahů ve třídách a prevence šikany a agresivního chování do dokumentů škol a její aplikace; 

Znalost a realizace monitoringu a diagnostiky vztahů v jednotlivých třídách; 

Vyhotovení metodiky a pracovních listů pro práci s třídním kolektivem; 

Komplexní přístup k řešení vztahových problémů ve školách; 

Medializace problému a možnosti řešení prostřednictvím odborné konference a článků v odborných časopisech; odborné vedení škol.

 

Realizátor projektu 

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59 z pověření KÚ Jč. kraje

Hlavní garant projektu Mgr. Pavel Vácha ředitel PPP CB

Realizace projektu od 2.1.2017 do 31.12.2017


Popis aktivit projektu

Celý projekt je tvořen na základě potřeb jihočeského kraje v návaznosti na Strategii prevence rizikového chování dětí a mládeže a Krajský plán primární prevence rizikového chování jihočeského kraje na období 2015 - 2017 a v souvislosti na aktuální potřeby výše uvedeného regionu. Vlastní realizace je určena pro dvě základní cílové skupiny. 

První cílovou skupinou jsou pedagogické kolektivy z prvního stupně základních škol ze dvou ZŠ každého regionu Jihočeského kraje 

Druhou skupinou jsou školní metodici prevence (ŠMP) ze všech ZŠ s úplným systémem vzdělávání. 

Celý projekt byl prezentován na úvodním semináři 17. ledna 2017 v Českých Budějovicích.  

 

Úvodní informační seminář pro ředitele a ŠMP  17.  1.  2017

Na začátku projektu byl 17.1. 2017 realizován  informační seminář pro ředitele škol a ŠMP, kde byl představen cíl, obsah, forma a rozsah programu připraveného pro první stupeň ZŠ. Na základě tohoto semináře se ZŠ přihlásily do projektu.